• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Fair trade

Onze fair trade gedragscode is gebaseerd op de Workplace Code of Conduct zoals gepubliceerd door de Fair Labor Association, juni 2011. Het beschrijft onze business principes en ze maken deel uit van onze samenwerking met onze leveranciers en de leveranciers waarmee zij werken. Hoewel we ons realiseren dat culturen over de hele wereld verschillende normen en waarden hebben, zijn sommige universeel geldig en van toepassing op al onze activiteiten.


Alle leveranciers handelen met respect voor de natuur.


Alle leveranciers te handelen in overeenstemming met de wetten van de landen waarin zij actief zijn.


Arbeidsverhouding: de werkgevers nemen de regels en voorwaarden voor werkgelegenheid in acht met respect voor de werknemers en houden op zijn minst rekening met de rechten van de werknemers zoals opgenomen in de nationale en internationale arbeids- en sociale wet- en regelgeving.


Non-discriminatie: geen enkele persoon wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, met inbegrip van werving, beloning, promotie, uit te voeren opdrachten, beëindiging van de arbeidsovereenkomst of pensionering, op grond van geslacht, ras, religie, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, nationaliteit, politieke overtuiging, sociale groep of etnische afkomst.


Intimidatie of misbruik: iedere werknemer wordt behandeld met respect en waardigheid. Geen enkele werknemer mag worden onderworpen aan een fysieke, seksuele, psychische of verbale intimidatie of misbruik.


Dwangarbeid: er zal geen gebruik gemaakt van dwangarbeid, waaronder gevangenis arbeid, gedwongen arbeid of andere vormen van gedwongen arbeid.


Kinderarbeid: personen van 15 of jonger of jonger dan de lokale minimum leerplicht leeftijd worden niet tewerk gesteld.


Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen: de werkgevers erkennen en respecteren het recht van medewerkers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen.


Gezondheid, veiligheid, en milieu: de werkgevers moeten een veilige en gezonde werkplek omgeving bieden om ongevallen en letsel te voorkomen  alsmede nadelige gevolgen voor de gezondheid die voortkomen uit, of zich voordoen in het werk of als gevolg van de door de werkgevers geboden faciliteiten. De werkgever neemt maatregelen om de negatieve effecten van het werk op het milieu te beperken.


Uren van het werk: de werkgevers laten werknemers niet meer werken dan de normale uren en de overuren die zijn toegestaan in de wet van het land waar de werknemers in dienst zijn. De reguliere werkweek bedraagt ​​niet meer dan 48 uur. De werkgever verleent de werknemers op zijn minst 24 opeenvolgende uren rust in elke periode van zeven dagen. Alle overwerk is consensus. De werkgever mag niet op regelmatige basis overwerk verlangen en compenseert alle overwerk met een hoger tarief. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zal de som van de reguliere uren en de overuren in een week niet meer bedragen dan 60 uur.


Compensatie: iedere werknemer heeft recht op vergoeding van een reguliere werkweek die voldoende is om de werknemer te voorzien in de basisbehoeften plus enig vrij besteedbaar inkomen. Werkgevers betalen ten minste het minimumloon of de juiste geldende loon, als dit hoger is, voldoen aan alle wettelijke eisen op de lonen, en geven alle voordelen vereist door de wet of arbeidsovereenkomst. Wanneer de vergoeding werknemers niet in de basisbehoeften plus enig vrij besteedbaar inkomen voorziet, is de werkgever verplicht passende maatregelen overeen te komen met de werknemer volgens de lokale regelgeving met als doel geleidelijk de compensatie te bieden die dit niveau wel bereikt.


Gevaarlijke stoffen: leveranciers moeten ervoor zorgen dat de producten (textiel, kleding artikelen, passementwerk, verpakking, hangers, enz.) geen gevaarlijke stoffen bevatten (incl. AZO-kleurstoffen, PCP's, cadmium, chroom, koper, formaldehyde, lood, nikkel) in hogere concentraties dan toegestaan ​​en/of zoals overeengekomen met MALAGOON V.O.F. (waarbij de strengste eis geldt). Leverancier dient ervoor te zorgen de zogenaamde REACH-verordening te volgen.


Productietechniek: leverancier bevestigt dat zij, voor nu en toekomstige orders, geen productietechnieken zal gebruiken die direct schadelijk zijn voor de gezondheid van haar werknemers.


Leverancier verbindt zich ertoe een dossier bij te houden waarmee de toepassing van de Code of Conduct kan worden aangetoond, en komt tevens overeen om deze documenten op aanvraag rechtstreeks of via haar accountant ter inzage beschikbaar te stellen voor MALAGOON V.O.F.


Afvalbeheer: procedures en normen voor afvalbeheer, behandeling en verwerking van chemicaliën en andere gevaarlijke materialen, emissies en afvalwaterbehandeling, moeten voldoen aan of overtreffen de wettelijke minimumvereisten.